RODO

Administratorem Twoich danych jest Eden Nawierzchnie & Ogrody z siedzibą w ul. Struga 79, 26-614 Radom, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 796-212-63-40, REGON:140423893. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@eden-no.com.  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Struga 79, 26-614 Radom.

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
  • finansowo-księgowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego),
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego),
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Struga 79, 26-614 Radom  lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@eden-no.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Eden Nawierzchnie & Ogrody  w ramach zawieranych z Tobą umów.